Polityka prywatności - IT careers for programmers and more. Join Software Mind!

Polityka prywatności

Jest nam niezmiernie miło, że zaufałeś nam i powierzyłeś nam swoje dane osobowe. Chcielibyśmy Cię zapewnić, że korzystamy z wszelkich rozsądnych środków w celu ochrony Twoich danych. Poniżej znajdziesz informację o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych (dalej określaną jako „Polityka Prywatności”) kiedy:

 1.  Administrator danych osobowych
  1.  Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności jest w sprawach związanych z rekrutacją dotyczącą ogłoszenia o pracę, na które aplikujesz – właściwa spółka z grupy Software Mind, do której prowadzona jest rekrutacja (zwana dalej “Ogłoszeniodawcą”), którą może być:
   • Software Mind Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411748 (zwana dalej: ‘Software Mind’), lub
   • Software Mind Outsourcing Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 43b, 31-864, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349565, lub
   • Software Mind Nordics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 43b, 31-864, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000724647,
  2. Administratorem Twoich danych osobowych w innych sprawach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności jest Software Mind.
  3. Dane kontaktowe. W sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi możesz się z nami skontaktować:
 2. Dane przetwarzane w celach związanych z rekrutacją
  1.  Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania. Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe, które zostaną nam przekazane przez Ciebie lub zostaną nam udostępnione lub zebrane przez nas w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz:
   • są niezbędne do wypełnienia naszych ustawowych obowiązków wynikających z art. 22(1) Kodeksu pracy, m.in. dane dotyczące: imienia, nazwiska, adresu email, adresu, daty urodzenia, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i wcześniejszego zatrudnienia lub
   • na których przetwarzanie udzieliłeś nam zgody (poprzez Twoje oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające, np. przekazanie nam swojego CV lub listu motywacyjnego zawierającego takie dane), tj. dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych i referencjach otrzymanych od Ciebie, wiadomościach, rozmowach z Tobą (inne niż wskazane w art. 22(1) Kodeksu pracy) lub
   • są niezbędne do zawarcia i późniejszej realizacji umowy z Państwem, tj. w szczególności dane do umowy zawieranej w przypadku pomyślnego przejścia procesu rekrutacji lub
   • są niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów takich jak:
    • wybór odpowiedniego kandydata dającego gwarancję prawidłowego wykonania obowiązków, które mu powierzymy, m.in. dane zebrane przez nas w toku czynności rekrutacyjnych, np. w notatkach sporządzone w trakcie rozmów z Tobą,
    • dochodzenia i obrony przed roszczeniami przed sądami i organami administracyjnymi oraz innymi podmiotami (w odniesieniu do wszelkich zebranych danych),
    • archiwizacji i wykonywania backupu danych w związku z obowiązkami nałożonymi na nas jako na podmiot przetwarzający dane osobowe dotyczące zabezpieczenia danych (w stosunku do wszelkich zebranych danych).
  2. Okres przechowywania danych osobowych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
   • dla celów związanych z rekrutacją dotyczącą konkretnego ogłoszenia – od daty zebrania danych do końca procesu rekrutacyjnego i poinformowania kandydata o wyniku procesu rekrutacji (a w przypadku pozytywnego wyniku – do zawarcia umowy z kandydatem),
   • dla celów związanych z udziałem w przyszłych rekrutacjach (w przypadku otrzymania Twojej zgody na dalsze przetwarzanie Twoich danych dla celów przyszłych rekrutacji) – od daty otrzymania Twojej zgody przez okres 36 miesięcy lub do wycofania Twojej zgody,
   • w celu obrony przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia naszych roszczeń – od dnia zakończenia każdego procesu rekrutacyjnego, w którym weźmiesz udział, do czasu upływu terminu przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń,
   • dla celów archiwizacji i tworzenia kopii zapasowych – przez okres ustalony zgodnie z polityką tworzenia kopii zapasowych Ogłoszeniodawcy.
  3. Informacja o źródle uzyskiwania danych. Może się zdarzyć, że nie otrzymamy Twoich danych osobowych bezpośrednio od Ciebie ale od osób trzecich. Za każdym razem zostaniesz poinformowany o takiej sytuacji, a my zapewnimy, że zbieranie takich danych będzie się odbywać na ważnej podstawie prawnej. Możemy zebrać takie dane:
   • jako wynik naszego programu poleceń – kiedy Twoje CV i inne dokumenty rekrutacyjne zostaną nam przekazane przez osoby trzecie,
   • od podmiotów, które przechowują Twoje dane w swojej własnej bazie kandydatów (firmy rekrutacyjne, organizatorzy targów pracy),
   • z publicznie dostępnych źródeł, takich jak media społecznościowe zamieszczonych tam Twoich profili.
 3. Dane przetwarzane w celach kontaktowych
  1. Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania. W przypadku gdy zdecydujesz się z nami skontaktować w sprawach innych niż związane z udziałem w konkretnym procesie rekrutacyjnym, (przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie, przy użyciu poczty elektronicznej, telefonicznie, pocztą tradycyjną lub osobiście), będziemy przetwarzać te dane osobowe przekazane przez Ciebie, które będą niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie (w tym dane identyfikacyjne i dane kontaktowe oraz adres IP, jeżeli kontaktujesz się z nami przez naszą stronę). Przetwarzamy te dane ze względu na to, że są one niezbędne realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak:
   • w celu odpowiedzi na przesłaną do nas wiadomość i dalszy kontakt z Tobą:
   • do celów archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych w związku z obowiązkiem zabezpieczenia danych nałożonym na nas jako na administratora danych osobowych.
  2. Okres przechowywania danych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
   • w celu kontaktu z Tobą – od dnia, w którym dane zostały zebrane do zakończenia korespondencji z Tobą w sprawach, w których się z nami skontaktowałeś.
   • w celu archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych – przez okres określonych w polityce wykonywania kopii zapasowych Software Mind.
 4. Dane przetwarzane w związku z korzystaniem ze stron internetowych
  1. Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania. Jeśli korzystasz z naszej strony https://careers.sofwatemind.com zapisujemy takie dane jak: adres IP, typ i wersję urządzenia oraz przeglądarki z której korzystasz, język, region, ustawienia strony, wybory dotyczące plików cookies i tego, jak korzystasz ze strony. Te dane nie zawsze można powiązać z konkretną, możliwą do zidentyfikowania osobą. Jednakże, w sytuacji, w której bylibyśmy w stanie powiązać je z Tobą (w szczególności w przypadkach, gdy kontaktujesz się z nami przy użyciu formularza kontaktowego na naszej stronie), te dane stają się dla nas Twoimi danymi osobowymi. Przetwarzamy te dane:
   • ze względu na to, że są konieczne dla celów realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, m.in. w szczególności:
    • dostosowanie sposobu wyświetlenia strony i jej personalizacji,
    • zapisywanie danych z formularzy w celu zachowania sesji i ułatwienia korzystania ze strony,
    • analiza Twojego zachowania na stronie i poprawę jej funkcjonowania oraz ochrona przed nadużyciami,
   • na podstawie Twojej zgody – jeżeli dane są wykorzystywane do celów marketingowych lub są zbierane w celu przekazywania ich podmiotom trzecim.
  2. Okres przechowywania danych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
   • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – przez czas istnienia tego interesu, jednak nie dłużej niż do czasu wyrażenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu tych danych,
   • w przypadku gdy dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody – do wycofania Twojej zgody.
 5. Odbiorcy danych.
  Dochowujemy należytej staranności w wyborze podmiotów, którym przekazujemy Twoje dane, a w przypadku takich wybranych podmiotów, wymagamy od nich ochrony Twoich danych za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione tylko:

  • podmiotom trzecim świadczącym na naszą rzecz usługi niezbędne do realizacji celów, w związku z którymi przetwarzamy Państwa dane (np. usługi IT, rekrutacja, komunikacja elektroniczna, hosting),
  • podmiotom z grupy kapitałowej Software Mind (podmiotom powiązanym z Software Mind), w szczególności gdy świadczą one sobie wzajemnie usługi, lub w ramach wewnętrznych celów administracyjnych grupy Software Mind (np. gdy wynika to z organizacji zadań w ramach grupy),
  • podmiotom z grupy kapitałowej Software Mind (podmiotom powiązanym z Software Mind), w szczególności gdy świadczą one usługi na rzecz siebie nawzajem lub w ramach wewnętrznych celów administracyjnych grupy Software Mind (np. gdy wynika to z organizacji zadań w ramach grupy),
  • odbiorcom, których ujawnienie jest wymagane przez odpowiednie prawo lub nakaz sądu lub innego organu,
  • innym odbiorcom, jeśli wyrazisz na to zgodę lub jeśli przekazanie im danych jest niezbędne dla ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innych osób lub dla dobra wspólnego.
 6. Transfer danych do państw trzecich.
  Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym do USA, z którymi współpracujemy. W każdym przypadku, gdy Państwa dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do państw, które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, zapewnimy, że odbywa się to na podstawie ważnej podstawy prawnej i z zastosowaniem zabezpieczeń wymaganych przepisami prawa.
 7. Linki do stron podmiotów trzecich. Na stronie internetowej znajdują się również linki do stron internetowych podmiotów trzecich. Podczas odwiedzania tych stron obowiązują inne niż opisane tutaj zasady w zakresie przetwarzania danych osobowych, jak również kto inny jest administratorem danych tam przetwarzanych. Zalecamy zapoznanie się z zasadami obowiązującymi przy przetwarzaniu danych osobowych opublikowanymi przez administratorów tych stron.
 8. Prawa osób, których dane dotyczą.
  W sprawie każdego z poniższych praw możesz się z nami skontaktować w szczególności korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 1 Polityki Prywatności.

  • Prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych oraz otrzymania kopii danych. W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o swoich danych osobowych, które przechowujemy lub do których mamy dostęp. Na Twoje żądanie, kopia Twoich danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu, zostanie Ci bezpłatnie przedstawiona. Za przesłanie każdej kolejnej kopii danych mamy prawo zażądać opłaty, która pokryje uzasadnione koszty obsługi takiego żądania.
  • Prawo do wycofania zgody. Za każdym razem, gdy Twoje dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed cofnięciem przez Ciebie zgody.
  • Prawo do sprostowania danych osobowych. Podejmujemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są poprawne, kompletne i aktualne. Jeśli konieczna jest zmiana tych danych, prosimy o poinformowanie nas o tym.
  • Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do żądania przeniesienia swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jak również do żądania przeniesienia danych do innego administratora danych, gdy podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda.
  • Prawo do usunięcia danych oraz do ograniczenia przetwarzania. W przypadkach wskazanych w przepisach o ochronie danych osobowych przysługuje Ci prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to nie jest jednak bezwzględne – mogą zdarzyć się sytuacje, w których nadal będziemy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz również zażądać ograniczenia dalszego przetwarzania Twoich danych.
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadkach wskazanych w przepisach prawa mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes.
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadkach wskazanych w przepisach prawa masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes.
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – co do zasady będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Polityka Cookies
  Strona internetowa https://careers.sofwatemind.com (dalej “Strona”) używa plików cookies (małe pliki tekstowe, które są obsługiwane przez Stronę i zapisywane na Twoim urządzeniu) i innych podobnych technologii (narzędzia firmy Google Inc: Google Analytics, Google Search Console i Google Tag Manager, a także narzędzia do tzw. śledzenia pikseli – Facebook Pixel i LinkedIn InsightTag). Podmiotem korzystającym z tych narzędzi jest administrator strony internetowej Software Mind Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411748 (dalej: “My”). Serwis wykorzystuje wskazane powyżej narzędzia w różnych celach, w tym:

  • dostosowania sposobu wyświetlania strony do urządzeń, oprogramowania i preferencji użytkowników oraz wybranych przez nich ustawień,
  • w celu monitorowania sposobu, w jaki użytkownicy korzystają ze Strony oraz w celu poprawy jej funkcjonowania,
  • w celu spersonalizowania oferowanych treści,
  • w celu kierowania lepiej dostosowanych treści wyświetlanych użytkownikom za pośrednictwem innych stron internetowych.

Używamy następujących rodzajów plików cookie:

 • analityczne pliki cookie, które badają zachowanie użytkownika na Stronie;
 • funkcjonalne pliki cookies umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację, m.in. w zakresie wybranego języka lub regionu użytkownika, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, sposobu wyświetlania odtwarzacza youtube, itp;
 • pliki cookies podmiotów trzecich – na wykorzystywanych urządzeniach mogą być również przechowywane pliki cookies pochodzące od innych podmiotów, marketingowe pliki cookies wykorzystywane w celu dostosowania wyświetlanych reklam do Twoich preferencji. Nasi partnerzy – Google, Facebook i LinkedIn wykorzystują pliki cookies w celach reklamowych i remarketingowych. Mogą one wykorzystywać pliki cookies do pokazywania użytkownikom określonych treści, w tym reklam dostosowanych do ich preferencji.

Pliki cookies i inne stosowane przez nas narzędzia nie służą do przetwarzania lub przechowywania danych osobowych i nie mają na celu bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Nie powodują również zmiany ustawień przeglądarki internetowej użytkownika ani zmiany konfiguracji urządzenia użytkownika. Wyjątkowe sytuacje, w których dane zbierane przy użyciu plików cookies mogą być uznane za dane osobowe użytkownika, a także związane z tym prawa użytkownika, zostały szczegółowo opisane w odpowiedniej części Polityki Prywatności.

 

Sposoby zablokowania plików cookies

Uzyskując dostęp do naszej Strony, masz możliwość wyrażenia zgody na wykorzystanie plików cookie do celów marketingowych oraz plików cookie pochodzących od stron trzecich. Nawet jeśli już wyraziłeś zgodę, nadal możesz skorzystać z opcji opisanych poniżej. Każdy użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. W celu ułatwienia sposobu zarządzania plikami cookies, poniżej znajdują się linki do stron dedykowanych konkretnym przeglądarkom.

Użytkownicy mogą również ustawić swoje przeglądarki w taki sposób, aby za każdym razem musiały akceptować pliki cookie. Wówczas przeglądarka będzie każdorazowo pytała użytkownika o zgodę na udzielenie dostępu przed udzieleniem dostępu do pliku cookie. Daje to użytkownikowi kontrolę nad tym, co jest przechowywane na jego urządzeniu, jednak ma tę wadę, że spowalnia możliwość poruszania się po Witrynie i innych stronach internetowych. Każdy użytkownik może zrezygnować z otrzymywania reklam skierowanych do niego w następujący sposób:

 • korzystając z narzędzia NAI (www.networkadvertising.org/chioces), które pozwoli Ci zrezygnować z oglądania ukierunkowanych reklam od nas i od innych zatwierdzonych firm członkowskich NAI,
 • poprzez Digital Advertising Alliance – stronę DDA (www.aboutads.info/chioces). Przestrzegamy opracowanych przez tę organizację zasad samoregulacji dla internetowej reklamy behawioralnej,
 • za pośrednictwem strony internetowej Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Interaktywnej Reklamy Cyfrowej (European Interactive Advertising Digital Alliance) (www.youronlinechioces.com). Stosujemy się do wytycznych dotyczących reklamy internetowej opracowanych przez tę organizację.

Korzystając z opcji rezygnacji przy użyciu narzędzi opisanych powyżej, należy pamiętać, że:

 • nadal możemy gromadzić pewne dane dotyczące aktywności użytkownika w Internecie w celach innych niż marketingowe,
 • opcje rezygnacji innych firm reklamowych mogą działać inaczej niż nasze opcje rezygnacji,
 • za każdym razem użytkownik może zrezygnować ze śledzenia jego aktywności w celach reklamowych, korzystając z opcji “Do Not Track”. W takich przypadkach reagujemy na sygnały “DNT” wysyłane z przeglądarki użytkownika. Jeśli sygnał “DNT” zostanie odebrany na stronie jednego z naszych reklamodawców podczas wizyty użytkownika, nie połączymy zebranych danych z identyfikatorem przeglądarki użytkownika podczas tej wizyty, więc nowe dane zebrane o użytkowniku nie mogą być przez nas wykorzystane do celów reklamy ukierunkowanej, ale wcześniej zebrane dane o użytkowniku mogą być nadal wykorzystywane,
 • w każdej chwili istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies. Ograniczenie stosowania plików cookies może spowodować ograniczenia niektórych funkcji dostępnych na naszej stronie internetowej.

Masz możliwość wyłączenia przekazywania Twoich danych do celów analitycznych i statystycznych za pomocą Google Analytics. W tym celu można zainstalować rozszerzenie do przeglądarki zgodnie z instrukcjami znajdującymi się pod tym adresem: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en.