Polityka prywatności - IT careers for programmers and more. Join Software Mind!

Polityka prywatności

Jest nam niezmiernie miło, że zaufałeś nam i powierzyłeś nam swoje dane osobowe. Chcielibyśmy Cię zapewnić, że korzystamy z wszelkich rozsądnych środków w celu ochrony Twoich danych. Poniżej znajdziesz informację o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych (dalej określaną jako „Polityka Prywatności”) kiedy:

 1. Administrator


  Administratorem danych osobowych, które zebrane zostaną o Tobie będzie każdorazowo ta spośród wymienionych poniżej spółek z Grupy Software Mind, która prowadzi rekrutację oraz Software Mind sp. z o.o. (KRS: 0000411748) (dalej zwane łącznie: „Administratorem”). Spółki należące do Grupy Software Mind zostały wymienione tutaj: https://careers.softwaremind.com/spolki

  W sytuacji natomiast, gdy wyrazisz dodatkowo swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych przez inne spółki z Grupy Software Mind w celach rekrutacyjnych, Administratorem Twoich danych osobowych będzie również ta z wymienionych powyżej spółek z Grupy Software Mind, która wyrazi zainteresowanie Twoją kandydaturą.

 2. Dane kontaktowe


  W sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz skontaktować się:

 3. Dane przetwarzane w celach związanych z rekrutacją


  Przetwarzamy tylko takie dane osobowe, które zostaną nam przez Ciebie podane lub zostaną nam udostępnione lub zostaną zebrane przez nas w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego o ile:

  • dane te są niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego, w tym wynikającego z kodeksu pracy, oraz konieczności przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia lub,
  • dane te są niezbędne w celu zawarcia i późniejszego wykonania umowy z Tobą, to jest w szczególności dane do wpisania w treści zawieranej umowy w przypadku pozytywnego efektu rekrutacji lub,
  • dane te są niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, to jest:
   • wybrania odpowiedniego kandydata dającego rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków, to jest dane zebrane przez nas w toku działań rekrutacyjnych, np. w notatkach sporządzonych w trakcie rozmów z Tobą, inne niż wskazane w lit. a) i b) powyżej, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu,
   • dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przed sądami i organami administracji oraz poza nimi (w zakresie wszystkich zebranych danych) – w zakresie wszystkich Twoich danych,
   • weryfikacji, czy brałeś udział w rekrutacji oraz z jakiego źródła pozyskane zostały Twoje dane osobowe na potrzeby realizacji naszych praw i zobowiązań wynikających z umów z osobami trzecimi – w zakresie imienia, nazwiska, adresu email oraz sposobu zebrania danych,
   • archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych posiadanych danych, w związku z nałożonym na nas, jako na Administratora, obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych w zakresie wszystkich Twoich danych,
  • a w zakresie innym niż wskazany w lit. a) – c) powyżej – jeżeli na ich przetwarzanie udzieliłeś nam swoją zgodę, w tym poprzez swoje oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające, jak przekazanie nam Twojego CV lub listu motywacyjnego zawierającego takie dane, bądź innych dokumentów np. referencji podanych w wiadomości lub w trakcie rozmowy.
 4. Okres przechowywania danych


  Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

  • do celów związanych z rekrutacją na konkretne ogłoszenie – do końca następnego półrocza od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko oraz poinformowania Cię o jego wyniku w przypadku odrzucenia Twojej kandydatury (przy jednoczesnym braku zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w przyszłych rekrutacjach);
  • do celów związanych z udziałem w przyszłych rekrutacjach (w przypadku udzielenia przez Ciebie zgody na dalsze przetwarzanie Twoich danych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych) od dnia wyrażenia zgody przez okres kolejnych 24 miesięcy liczonych od końca roku, w którym wyraziłeś zgodę lub do chwili wycofania udzielonej przez Ciebie zgody;
  • do celu obrony przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia naszych roszczeń – od dnia zakończenia każdego z procesów rekrutacyjnych, w których będziesz brać udział, do upływu okresu przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń, nie dłużej jednak niż do dnia skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;
  • do celów realizacji naszych praw i zobowiązań wynikających z umów z osobami trzecimi – od dnia zebrania tych danych do czasu wygaśnięcia albo przedawnienia naszych praw i zobowiązań, nie dłużej jednak niż do dnia skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;
  • do celu archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych – przez okres ustalony zgodnie z polityką wykonywania kopii zapasowych obowiązującą u Administratora, nie dłużej jednak niż do dnia skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.
 5. Odbiorcy danych


  Dołożymy należytej staranności w doborze podmiotów, którym przekazywać będziemy Twoje dane i w przypadku takich wybranych podmiotów wymagać będziemy, by chronili Twoje dane za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie:

  • osobom trzecim świadczącym na naszą rzecz usługi, które są potrzebne dla realizacji celów, w związku z którymi przetwarzamy Twoje dane (np. usług z zakresu IT, rekrutacji, komunikacji elektronicznej, hostingu, usług prawnych, audytowych, konsultacyjnych i doradczych, a także ich podwykonawcom;
  • podmiotom z Grupy Software Mind, w szczególności, gdy świadczą one sobie wzajemnie usługi lub w ramach wewnętrznych celów administracyjnych Grupy Software Mind (np. gdy wynika to z organizacji zadań w ramach grupy),
  • odbiorcom, na rzecz których ujawnienie wymagane jest na mocy odpowiednich przepisów lub postanowienia sądu lub innego organu władzy,
  • innym odbiorcom, jeżeli wyrazisz na nich swoją zgodę lub gdy przekazanie im danych jest niezbędne, by chronić Twoje żywotne interesy lub żywotne interesy innych osób fizycznych
 6. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich


  Twoje dane mogę być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku odbiorców spoza EOG zadbamy, aby dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych, m.in. poprzez:

  • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
  • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,
  • przekazywanie danych osobowych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody
 7. Uprawnienia


  W zakresie każdego z niżej wskazanych praw możesz skontaktować się z nami w szczególności za pomocą danych kontaktowych podanych w punkcie 2:

  • Prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych oraz do otrzymania kopii danych masz prawo w każdym czasie zażądać podania informacji o Twoich danych osobowych, które przechowujemy, lub do których mamy dostęp. Na Twoje żądanie zostanie Ci nieodpłatnie przedstawiona kopia Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za przesłanie każdej kolejnych kopii danych mamy prawo do zażądania opłaty, która pokryje uzasadnione koszty obsługi takiego żądania,
  • Prawo do wycofania zgody. Za każdym razem, gdy Twoje dane są przetwarzane w oparciu o udzielona zgodę, masz prawo w każdym czasie tą zgodę wycofać, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem przez Ciebie zgody,
  • Prawo do sprostowania danych osobowych. Podejmujemy racjonalnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są prawidłowe, kompletne i aktualne. Jeżeli konieczne będą do wprowadzenia zmiany tych danych, prosimy byś nas o tym zawiadomił,
  • Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo żądać przeniesienia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także żądania przesłania danych innemu administratorowi, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona zgoda,
  • Prawo do usunięcia danych i do ograniczenia przetwarzania. We wskazanych w przepisach o ochronie danych osobowych przypadkach masz prawo, by żądać usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to nie jest jednakże absolutne – mogą wystąpić sytuacje, gdy będziemy nadal uprawnieni, by Twoje dane osobowe przetwarzać. Możesz również zwrócić się o ograniczenie dalszego przetwarzania Twoich danych,
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. We wskazanych w przepisach przypadkach masz prawo by sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes,
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  Jeżeli jesteś mieszkańcem Kalifornii, przysługuje Ci również:

  • Prawo do rezygnacji (opt-out). Możesz zażądać od nas zaprzestania sprzedaży lub udostępniania Twoich danych osobowych. Z pewnymi wyjątkami nie możemy sprzedawać, ani udostępniać danych osobowych osoby, której dane dotyczą, po otrzymaniu od niej żądania rezygnacji, chyba że osoba, której dane dotyczą, udzieli nam później upoważnienia, które pozwoli nam to zrobić ponownie.
  • Prawo do niedyskryminacji. W tym przypadku nie możemy stosować innych kryteriów rekrutacji tylko dlatego, że osoba, której dane dotyczą, skorzystała z praw przysługujących mu na mocy CCPA.